Hoạt động vì môi trường

Ngoài mục đích kinh doanh truyền thống, công ty chúng tôi còn chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường.